ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE REMONTU ELEWACJI KOŚCIOŁA

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 / 2024

z dnia 26.03.2024 r.

 

TYTUŁ ZAMÓWIENIA

Wykonanie ROBÓT BUDOWLANYCH związanych z remontem elewacji zewnętrznych wieży , pokrycia dachu oraz prace naprawcze hełmów wieży dużej i baszty wraz z wymianą instalacji odgromowej wieży  w ramach inwestycji pn. Prace restauratorskie Kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Kurowicachdofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/11305/PolskiLad.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Kurowicach

Kurowice, ul. Pocztowa 4,  95-004 Kurowice

NIP: 7281840987, REGON: 040025629

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Ks. Maciej Łazarek – Proboszcz Parafii

Tel. 602 212 590

email: kontakt@parafiakurowice.pl

  1. INFORMACJE OGÓLNE
   
  1. Niniejsze zapytanie ofertowe, zwane również „Postępowaniem” prowadzi się pisemnie.
  2. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe lub częściowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
  4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom, na warunkach i w zakresie określonym w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.
  5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  6. Na czas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności.
  7. Nieruchomość, której dotyczy zamówienie zlokalizowana jest w Kurowicach, ul. Pocztowa 4, 05-004 Kurowice, numer w rejestrze zabytków A/280, gmina Brójce. Wykonawcom zainteresowanym udziałem w postępowaniu Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia. W tym celu należy bezpośrednio kontaktować się z osobą do kontaktu w sprawie niniejszego ogłoszenia ze strony Zamawiającego wskazanym w rozdz. I. zapytania ofertowego.
   
  1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
  2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny,
   w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
  3. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).
  4. Dane osobowe przekazane Zamawiającemu w toku prowadzenia postępowania będą przetwarzane zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej Rozporządzenie RODO). Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Klauzuli informacyjnej RODO stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
  5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).
  6. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o „zamówieniu” należy przez to rozumieć zamówienie opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym.
   
  • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji wieży, pokrycia dachu oraz prace naprawcze hełmów wieży dużej i baszty wraz z wymianą instalacji odgromowej wieży.
  1. a) Remont elewacji wieży:
  – Czyszczenie elewacji,
  – wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej,
  – czyszczenie wykutych spoin,
  – naprawa ścian, rys, spękań i wykonanie wzmocnień poprzez osadzenie kotew,
  – ręczna reprofilacja ( wypełnienie ubytków),
  – odgrzybianie murów,
  – impregnacja biobójcza,
  – wykonanie rusztowań do robót elewacyjnych,
  – wywóz i utylizacja gruzu
  – Uzupełnienie muru i spoinowanie (ściana licowana kamieniem i cegłą)
  – Wzmacnianie  cegły
  – Naprawa tynków
  1. b) Remont posadzki i schodów podcienia wschodniego
  2. c) Prace naprawcze pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej
  –   Wymiana obróbek blacharskich i orynnowania,
  – wykonanie zabezpieczeń i rusztowań przy remoncie pokrycia dachu lub zastosowanie rusztowań linowych,
  – zmycie i odtłuszczenie powierzchni dachów,
  – Oczyszczenie mechaniczne łuszczących starych powłok malarskich, przy rąbkach czyszczenie ręczne szczotkami drucianymi,
  – miejscowa naprawa i wymiana pokrycia dachowego,
  – malowanie farba podkładową pokrycia dachów,
  – malowanie farbą nawierzchniową poliuretanową pokrycia dachu
  1. d) Prace naprawcze hełmu dużej wieży i baszty oraz wymiana instalacji odgromowej wieży:
  – wykonanie i montaż konstrukcji ze stali kwasoodpornej wzmacniającej zwięczenie dużej wieży mocującej gałkę i krzyż,
  – naprawa konstrukcji krzyża z dużej wieży, przerobienie jego mocowania wraz z montażem,
  – konserwatorska naprawa gałki ze złoceniem galwanicznym złotem 24 karatowym i pomalowaniem ochronnym farba bezbarwną poliuretanową wraz z montażem na iglicy dużej wieży,
  – wykonanie i montaż konstrukcji ze stali kwasoodpornej wzmacniającej zwieńczenie wieży baszty mocującej gałkę i chorągiew,
  – naprawa konstrukcji chorągwi z baszty, przerobienie jego mocowania i montaż,
  – konserwatorska naprawa gałki ze złoceniem galwanicznym złotem 24 karatowym i pomalowaniem ochronnym farbą bezbarwną poliuretanową wraz z montażem na wieży baszty,
  – Wykonanie pokrycia iglicy dużej wieży blachą miedzianą,
  – wykonanie pokrycia iglicy baszty blachą tytan cynk,
  – konserwatorskie uzupełnienia elementów ozdobnych korony z blachy miedzianej znajdującej się na zwieńczeniu  dużej wieży,
  – wzmocnienie umocowania pokrycia miedzianego na deskowaniu dużej wieży,
  Odtworzenie i montaż elementów ozdobnych iglicy baszty,
  Montaż instalacji odgromowej.
   
  Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo doprecyzowany w dokumentacji technicznej, która stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
  Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy. Szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji jakości oraz rękojmi za wady ujęte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
  Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
  w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
  1. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  2. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30. dni od podpisania Umowy.
  3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia najpóźniej do dnia 31.10.2024 roku.
  4. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie tylko w uzasadnionych okolicznościach oraz pod warunkiem otrzymania zgody Prezesa Rady Ministrów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, co określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
  5. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM
  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
  1.1. dysponował kierownikiem budowy*, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy przebudowie lub remoncie obiektów zabytkowych
  Osoba wskazana do pełnienia funkcji kierownika budowy winna posiadać co najmniej 18 miesięczną praktykę w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury – zgodnie z art. 37c oraz art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tj. Dz. U. z 2022 poz. 840 ze zm.).
  *wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
  1.2. posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
  w tym okresie:
  1. a) wykazał wykonanie dwóch prac remontowych na obiektach zabytkowych o wartości nie mniejszej niż 000,00 zł każda, wraz z dowodami, tj. referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane oraz dowodem, że roboty zostały odebrane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę doświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1.1 oraz punkcie 1.2 w ramach jednej realizacji, tzn. w przypadku gdy Wykonawca realizował jedno zadanie obejmujące swoim zakresem jednocześnie oba wymagania wskazane w warunku udziału w zapytaniu ofertowym, o których mowa powyżej, tj. w pkt 1.1 oraz pkt 1.2.
  1.3. wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł.
  Przez UPRAWNIENIA BUDOWLANE rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie Prawa Budowlanego (rozdz. 2 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) oraz w Rozporządzeniu Przygotowania Zawodowego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334 ze zm.).
  Przez OBIEKT ZABYTKOWY O KONSTRUKCJI MUROWANEJ rozumie się obiekt nieruchomy wpisany do rejestru zabytków o drewnianej konstrukcji ścian – szkieletowej, słupowo-ryglowej lub zrębowej widocznej z zewnątrz lub odeskowanej
  Przez PRZEBUDOWĘ NALEŻY ROZUMIEĆ wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego,
  z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.
  Przez REMONT NALEŻY ROZUMIEĆ wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto wstanie pierwotnym.
  Wykonawca dołączy do oferty wykaz osób (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz wykaz robót budowlanych (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z dokumentami potwierdzającymi że wskazane w wykazie roboty zostały przez Wykonawcę wykonane należycie (np. referencje  oraz dowody,  że roboty zostały odebrane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).
   
  1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT
  2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
   1. formularz ofertowy którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
   2. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
   3. w przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć oryginał albo skan oryginału stosownego pełnomocnictwa,
   4. wykaz osób (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego),
   5. wykaz robót budowlanych (wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wskazane w wykazie roboty zostały przez Wykonawcę wykonane należycie (np. referencje),
   6. klauzule dotyczącą ochrony danych osobowych zgodnie z RODO stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego,
   7. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 000,00 zł.;
  1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 26.04.2024 r. do godz. 12:00 (rozumianym jako dzień i godzinę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).
  (Uwaga: termin składania ofert wynosi co najmniej 30 dni liczonych od dnia opublikowania niniejszego zapytania ofertowego na stronie internetowej Wnioskodawcy – właściwej jednostki samorządu terytorialnego).
  1. Dopuszcza się złożenie oferty w formie papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście.
  Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego – Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Kurowicach, ul. Pocztowa 4,  95-004 Kurowice.
  Liczy się dzień i godzina wpływu oferty, a nie nadania oferty czy też jej sporządzenia.
  1. Oferta złożona po terminie bez względu na przyczynę, będzie odrzucona.
  1. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub Pełnomocnika.
  2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.  Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich  ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
  1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych. Termin o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać przedłużony przez Wykonawcę.
  2. Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę nie wynika z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia tej osoby do składania oświadczeń woli w zapytaniu ofertowym, np. do podpisania oferty.
  3. Do dnia upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji potencjalni Wykonawcy, którzy złożyli już ofertę zostaną poinformowani o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego i o ewentualnym nowym terminie składania ofert.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
  5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawy oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, w którego ofercie dokonano poprawy o tym fakcie. Wykonawca w którego ofercie dokonana zostanie poprawa oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej może nie wyrazić zgody na poprawę dokonaną przez Zamawiającego w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia dokonania poprawy.
  • OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
  1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.
  2. Cena oferty powinna być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cyfry podane powyżej dwóch miejsc po przecinku zostaną pominięte.
  1. Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
  2. Cena oferty za realizację robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty związane z ich kompleksową realizacją. Wynagrodzenie Wykonawcy wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy, w szczególności zwrot kosztów transportu, podróży lub jakichkolwiek innych, dodatkowych kosztów czy nakładów ponoszonych przez Wykonawcę związanych z realizacją Umowy. Wykonawca ma pełną świadomość, że koszty ujęte w Ofercie Wykonawcy obejmują wszelkie koszty niezbędne do osiągnięcia wyznaczonego celu.
  3. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, za wartość właściwą zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.
  4. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty z tą samą ceną Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. W przypadku powtórzenia się sytuacji Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która pierwotnie została złożona jako wcześniejsza.
  5. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia dokonywane będą w złotych polskich.
  1. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy budżet projektu zaplanowany na realizację usługi, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego postępowania objętego niniejszym zapytaniem ofertowym lub prawo do negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
  • ZAKRES WYKLUCZENIA
  Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  Do złożenia oferty na zapytanie ofertowe Zamawiający dopuści podmioty, które złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych o których mowa powyżej.
  1. DODATKOWE INFORMACJE
  1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
  2. Wykonawcy uczestniczący w zapytaniu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania lub odrzucenia jego oferty.
  3. Informacja o wyborze najkorzystniejszych oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego lub stronie internetowej na której opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe.

  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

  Adres:

  Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Kurowicach:

  ul. Pocztowa 4

  95-004 Kurowice

  Nr konta parafialnego:

  32 8781 0006 0060 1643 2000 0010

  (42) 227-98-20

  kontakt@parafiakurowice.pl