KANCELARIA PARAFIALNA

Czynna od  poniedziałku do piątku w godzinach od 1630 do 1700

W soboty, niedziele i święta kancelaria nieczynna.

W sprawach nagłych o każdej porze.

tel: (042) 227-98-20

Email: kontakt@parafiakurowice.pl

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO:

 

1.Sakramentu Chrztu świętego dziecka:

a.) akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego,

b.) zaświadczenia od rodziców chrzestnych z parafii na terenie, której mieszkają, że mogą być rodzicami chrzestnymi,

c.) przy spisywaniu aktu chrztu należy podać datę ślubu kościelnego rodziców dziecka i parafię, w której był ślub zawierany.

 

2.Sakramentu małżeństwa:

Czynności prawno – duszpasterskie poprzedzające zawarcie

sakramentalnego małżeństwa

Najpóźniej na 3 miesiące przed wyznaczoną datą ślubu narzeczeni, zgłaszają się do kancelarii parafialnej.

Do tej rozmowy będą konieczne dokumenty:

a.) dowody osobiste

b.) aktualne metryki chrztu (z wpisem Do ślubu kościelnego i od daty jej wystawienia nie może minąć 6 miesięcy)

c.) zaświadczenie od kierownika USC miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych – „Zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”. Można je także pobrać w innym USC; wtedy należy podać kierownikowi USC, miejsce zawierania związku małżeńskiego. Dokument ten ważny jest 6 miesięcy od daty wydania. Aby pobrać ten dokument, w USC muszą się stawić osobiście oboje narzeczeni.

 

3. Pogrzebu:

a.) akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.

b.) zaświadczenie z Cmentarza potwierdzające dzień i godz. pogrzebu.

c.) informacja kto udzielił Sakramentu Chorych i Wiatyku.

Kiedy załatwiamy formalności związane z:

1. Sakramentem C h r z t u Ś w.

– akt chrztu spisujemy w kancelarii parafialnej w tygodniu poprzedzającym sam sakrament – Zgłoszenie chrztu może dokonać tylko jedno z rodziców dziecka lub jego prawny opiekun.

W przypadku chrztu dziecka, gdy rodzice nie zamieszkują na terenie naszej parafii, potrzebna jest pisemna zgoda parafii zamieszkania rodziców dziecka. Gdy rodzice nie mają ślubu kościelnego potrzebna jest obecność obojga rodziców. Nie dotyczy matki lub ojca samotnie wychowującego dziecko. W przypadku ciężkiej choroby dziecka chrzcimy dziecko natychmiast po zgłoszeniu przez rodziców chęci ochrzczenia dziecka, w miejscu i czasie uzgodnionym z rodzicami.

 

2. Sakramentem m a ł ż e ń s t w a

– wszystkie formalności załatwiamy na TRZY MIESIĄCE przed terminem ślubu. Na pierwsze spotkanie przychodzimy z wszystkimi wymaganymi dokumentami na godz.16.00. ze względu na długi czas pierwszego spotkania. ( ok.1godz.) Termin i godz. ślubu rezerwujemy wtedy ,kiedy go ustalimy- jak najszybciej.

Uwaga! Kancelaria czynna jest wyłącznie w wyżej wymienionym czasie. O innej porze można załatwiać jedynie konieczne, nagłe sprawy, jak np. prośba o kapłana z sakramentami świętymi do chorego, chrzest chorego dziecka itp.

 

Uwaga!

Kancelaria czynna jest wyłącznie w wyżej wymienionym czasie. O innej porze można załatwiać jedynie konieczne, nagłe sprawy, jak np. prośba o kapłana z sakramentami świętymi do chorego, chrzest chorego dziecka itp.